Vakpakette / Subject Combinations

Meer inligting rakende universiteit toelatingsvereistes:
More information regarding university admission requirements:

Universiteitvrystelling:

Leerder moet 50% of meer in ten minste 4 van die vakke kry:

 • Wiskunde
 • Fisiese wetenskap
 • Geografie
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • IGO (tegniese tekene)
 • Lewenswetenskap
 • Landboutegnologie
 • Verbruikerstudie
 • Elektronies
 • Visuele kunste
 • RTT en Wiskundige Geletterdheid word slegs by sommige universiteite en dan ook net vir sommige kursusse aanvaar. Maak by die betrokke universiteit seker. (www.pacecareers.co.za/www.gostudy.net/www.robbies.co.za/akademie)

Tegniese vakke

Leerders mag slegs EEN tegniese vak neem.

Dit moet saam met Wiskunde/ Ing(tegniese) Wiskunde en Fisiese Wetenskap/ Ing(tegniese) Wetenskap geneem word.

Verder moet dit saam met IGO geneem word, So ‘n leerder sal dus vir N2 kwalifiseer na matriek en kan dus direk met N3 aangaan.

Ingenieurswese

Leerder moet Wiskunde en Fisiese Wetenskap neem.

Medies

Leerder moet Wiskunde, Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap neem vir enige mediese of medies-verwante rigting bv fisioterapie,arbeidsterapie ens.

Tweetalige klasse

Die volgende vakke word as tweetalige klasse aangebied:

 • Motorwerk
 • Metaalwerk en sweis
 • Siviele dienste
 • Boukonstruksie
 • Elektries
 • Elektronies
 • Verbruikerstudie
 • Visuele kunste
 • Toerisme
 • Ekonomie
 • Landbou tegnologie
 • IGO (Tegniese Tekene)
 • Ingenieurswetenskap
 • Ingenieurswiskunde
 • RTT (Rekenaartoepassings tegnologie)

Daar is nie genoeg leerders wat hierdie vakke wil neem dat dit in Afrikaans en Engels apart aangebied kan word nie. Die klasse sal dan te klein wees en die vak sal dus nie aangebied kan word nie. Minimum per klas is 10.

7de vakke

 • Informasie tegnologie IT
 • Dans

University exemption

The learner must have at least 50% for 4 subjects.

 • Mathematics
 • Physical Science
 • Geography
 • Accounting
 • Business studies
 • Economics
 • EGD (technical drawing)
 • Life Science
 • Agricultural Technology
 • Consumer studies
 • Electronics
 • Visual arts
 • CAT and math literacy are accepted only at certain universities and then only for certain courses. Make sure at the specific university. (www.pacecareers.co.za/www.gostudy.net/www.robbies.co.za/akademie)

Technical subjects

Learners are only allowed to take ONE technical subject.

It has to be taken in conjunction with Maths/ Eng (technical) Maths and Physical Sciences/ Eng (technical) sciences.

Furthermore, it has to be taken with EGD. These learners will then have  a N2 after leaving matric and can continue with N3 directly after school.

Engineering

A learner must take Maths and Physical Science.

Medicine

The learner must take Maths, Physical Science and Life science for any medicine, or any medical-related study field e.g. physiotherapy, occupational therapy, etc.

Bilingual classes

The following subjects will be presented as bilingual classes:

 • Motor mechanics
 • Metals and Welding
 • Civil services
 • Building construction
 • Electrical Technology
 • Electronic Technology
 • Consumer studies
 • Visual arts
 • Tourism
 • Economics
 • Agricultural Technology
 • EGD (Technical Drawing)
 • Technical Mathematics
 • Technical Science
 • CAT (Computer Application Technology)

There are not sufficient learners who take these subjects that the classes can be presented in Afrikaans and English separately. Classes will then be too small, and the subject will then not be viable. Minimum per class must be 10.

7th subjects

 • Information technology
 • Dance

Vakkeuse-vorm / Subject choice form

 • Klik op link / Click on link.

https://forms.gle/VBycGksSdo1Ku3th9

Vakkombinasies / Subject combinations